huychuongvang.png

HUY CHƯƠNG VÀNG 2006

Huy chương vàng VIETNAM BESTFOOD 2006

Chi tiết:

Tổ chức chứng nhận: VIETNAM BESTFOOD
Số 35/QĐ – ATTP
Thời gian cấp giấy chứng nhận: 2006-06-19
Ngày phát hành: 2012-11-02
Ngày hết hạn: Không giới hạn